Executive Board

Zeev Muhlbauer                         Chairman       Mukacheve
Michael Indik                                                       Berehove
Gita Bercovicz                                                      Tiachiv
Tzvi (Grisha) Davidovicz                                   Dubove
Yaakov Hoffmann                                               Taraseve
David Hershcovicz                                              Taraseve
Arye Webber                                                        Brody
Moshe Moscovicz                                                Huszt
Ruthie Fixler                                                        Israel – Rehovot
Yosef Kotona                                                        Vynohradiv
Yitshak Klein                                                        Mukacheve
Roza Kleinman                                                    Dubove
Jona Rub                                                               Dubove
Yisrael Scheinberger                Secretary         Uzhorod
Alex Shimony                                                       Uzhorod